Rekisteri- ja tietosuojaseloste / Soltech Oy

Tämä on Soltech Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.

1.1.1.1. Rekisterinpitäjä

Soltech Oy, Uudenkylänmäki 7, 02750 Espoo

1.1.2.2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Hellström 040-5603845

1.1.3 .3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

1.1.4 .4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:nyleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja
yksiselitteinen)
- rekisterinpitäjän käyttää rekisteriä asiakassuhteen ylläpitämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen
ylläpito, markkinointi tms.


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

1.1.5.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio,
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen
osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median
palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot,
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


Tietoja säilytetään ja muokataan jatkuvasti

1.1.6.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,
sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.

1.1.7.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä
osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

1.1.8.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,
että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan
se kuuluu.


1.1.9 .9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


1.1.10. 0. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään
rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).